Roadpricing gældende for lastbiler o. 12 tons på vej…

09.2022

Skatteministeriet har netop sendt ”lovforslag om vejafgift” i høring. Lovforslaget vedrører indførelse af en ny vejafgift, der fastsættes efter, hvor meget CO2 en lastbil udleder, og hvor langt den kører. Lovforslaget har til formål at indføre en ny vejafgiftsordning for lastbiler til godstransport, som er kilometerbaseret og CO2-differentieret efter lastbilernes udledning. Den kilometerbaserede vejafgift, som foreslås indført, vil gælde for lastbiler over 12 tons for kørsel på statsvejnettet og øvrige veje, der er oplagte i forhold til sivetrafik, samt offentlige veje i miljøzoner.

I forhold til leasing, så fremgår det af lovforslaget, at afgiftspligten påhviler den registrerede ejer af køretøjet. Hvis der både er registreret en bruger og ejer af køretøjet, påhviler afgiftspligten dem begge. De afgiftspligtige vedrørende et køretøj hæfter solidarisk for betaling af afgiften.

Lovforslaget er p.t i høring hos de involverede parter, herunder Finans & Leasing som DEF er medlem af.

Udkast fra Skatteministeriet (resumé):

Resumé af forslag til lov om vejafgift
Lovforslaget udmønter Aftale om indførelse af en kilometerbaseret vejafgift for lastbiler af 24. juni
2022, der er en opfølgning på aftale om Grøn omstilling af vejtransporten af 4. december 2020,
der er indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti
og Enhedslisten. Lovforslaget vedrører indførelse af en ny vejafgift, der fastsættes
efter, hvor meget CO2 en lastbil udleder, og hvor langt den kører.

Aftalepartierne prioriterer at sikre flere grønne lastbiler på de danske veje, der udleder
mindre CO2 til gavn for klima og miljø. Det betyder, at vejafgiften omlægges, så det i højere
grad er forureneren, der betaler.

Aftale om indførelse af en kilometerbaseret vejafgift for lastbiler skønnes at reducere udledningen af
CO2 med ca. 0,3 mio. ton i 2025 og cirka 0,4 mio. ton i 2030, hvor vejafgiften bidrager
med ca. 0,2 mio. ton i 2025 og ca. 0,3 mio. ton i 2030.

Lovforslaget har til formål at indføre en ny vejafgiftsordning for lastbiler til godstransport,
som er kilometerbaseret og CO2-differentieret efter lastbilernes udledning. Den kilometerbaserede
vejafgift, som foreslås indført, vil gælde for lastbiler over 12 tons for kørsel
på statsvejnettet og øvrige veje, der er oplagte i forhold til sivetrafik, samt offentlige
veje i miljøzoner (ca. 7.300 km). Det foreslås desuden, at vejafgiften forhøjes ved kørsel i
miljøzoner.

Lastbiler med en tilladt totalvægt mellem 3,5 og 12 ton til godstransport skal ifølge aftalen
først omfattes af vejafgiftsordningen fra 1. januar 2027, og fra 1. januar 2028 skal hele
vejnettet være omfattet.

Det foreslås, at Danmark udtræder af det nuværende Eurovignetsamarbejde, som er et
samarbejde mellem Danmark, Luxembourg, Nederlandene og Sverige om en fælles ordning
for en periodebaseret vejbenyttelsesafgift. Lovforslaget skal sikre Folketingets samtykke
til, at regeringen meddeler de øvrige aftaleparter i samarbejdet, at Danmark opsiger
aftalen og indleder processen om udtrædelse af samarbejdet.

Lovforslaget skønnes at indebære et merprovenu efter tilbageløb og adfærd på ca. 1.500
mio. kr. i 2025 og 1.425 mio. kr. i 2026.

Det foreslås, at loven træder i kraft primo 2023, idet vejafgiftsordningen først får virkning
fra 1. januar 2025. Lovforslaget fremsættes med henblik på vedtagelse i primo 2023 for at
imødekomme de implementeringsmæssige hensyn, der er forbundet med overgangen til
en ny vejafgiftsordning. Lovforslaget er omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer.

14. september 2022
J.nr. 2021 – 119

Del:

Flere nyheder

Send os en besked