9.5.2019 - opdatering

Præcisering af reglerne til varebilskrav pr. 1.7.2019 - uddrag fra Færdselsstyrelsens svar til Finans & Leasing

Hvem bærer ansvaret for at registrere køretøjet i Motorregistret i forbindelse med henholdsvis firmakørsel i varebil og godskørsel for fremmed regning?

Den registrerede bruger af et køretøj er ansvarlig for at registrere køretøjet til dét, køretøjet skal anvendes til.

Hvis køretøjet skal anvendes til firmakørsel, skal det registreres hertil ved Motorstyrelsen. I forbindelse med denne registrering, skal der bestilles en ny registreringsattest. Det er kun den registrerede ejer, der kan bestille en ny registreringsattest. Det vil sige, at den registrerede bruger skal foretage registreringen til firmakørsel ved Motorstyrelsen, mens den registrerede ejer skal bestille en ny registreringsattest.

Hvis køretøjet skal anvendes til godskørsel for fremmed regning, skal registreringen foregå ved en nummerpladeoperatør. Hvis en registreret bruger af et køretøj har tilladelse til godskørsel for fremmed regning, skal denne tilladelse registreres på køretøjet. Derfor skal nummerpladeoperatøren have forevist den registrerede brugers tilladelse til at transportere gods for fremmed regning.

Også her skal den registrerede ejer bestille en ny registreringsattest, mens det er den registrerede bruger af køretøjet, der skal foretage registreringen til godskørsel for fremmed regning.

 

Hvem får bøde, hvis der ikke er registreret korrekt eller rettidigt for henholdsvis firmakørsel i varebil og godskørsel for fremmed regning?

Ifølge Skatteforvaltningens lovgivning, skal tilladelse til godskørsel for fremmed regning registreres på køretøjet. Det følger endvidere af lovgivningen, at den, der tilsidesætter vilkår for en tilladelse i henhold til loven eller i henhold til forskrifter udstedt i medfør af loven, straffes med bøde.

Idet det er den registrerede bruger, der har tilladelsen, og dermed ansvaret for at registrere køretøjet til godskørsel for fremmed regning, vil det være den registrerede bruger, der kan straffes med bøde for overtrædelse af de gældende bestemmelser.

For så vidt angår firmakørsel, stiller lovgivningen krav om, at et køretøj, der efter godskørselsloven skal anmeldes til firmakørsel, skal anmeldes til registrering heraf. Derudover stilles der krav om, at et motorkøretøj eller vogntog, hvis tilladte totalvægt overstiger en af transportministeren fastsat vægtgrænse skal, såfremt det anvendes til firmakørsel, anmeldes til told- og skatteforvaltningen, medmindre brugeren har tilladelse til godskørsel for fremmed regning.

Hvis køretøjet ikke registreres til firmakørsel, straffes den, der er ansvarlig for at registrere køretøjet til firmakørsel, med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

 

Kræver registreringen fysisk fremmøde, eller kan det gøres online?

Som ovenfor beskrevet, skal registrering af firmakørsel ske ved Motorstyrelsen. Dette kan gøres online. Ved registrering af godskørsel for fremmed regning, skal dette ske ved en nummerpladeoperatør og kræver således fysisk fremmøde. Ved godskørsel for fremmed regning skal indehaveren af en tilladelse ved digital selvbetjening via virk.dk indgive oplysning til Færdselsstyrelsen om registreringsnummeret på den varebil, hvortil tilladelsen anvendes.

 

Skal kopi af registreringsattest både medbringes i køretøjer til firmakørsel og godskørsel for fremmed regning?

Ifølge godskørselsreglerne gælder registreringsattesten som anmeldelsesbevis. Registreringsattesten (del I, hvis attesten er i to dele) skal medbringes under kørslen og forevises for kontrolmyndighederne på forlangende, hvis der udføres firmakørsel.

Færdselsstyrelsen skal dog henvise til reglerne på skatteforvaltningens område, hvor det fremgår, at registreringsattest (del I, hvis attesten er i to dele) eller kørecertifikat skal medbringes under kørsel på færdselslovens område og efter anmodning vises til politiet.

 

3.4.2019

Nye varebilskrav - Færdselsstyrelsen oplyser om medbringelse af registreringsattest

Citat:

"Det er kun den registrerede ejer af et køretøj, der kan bestille en ny registreringsattest. Kravet fremgår af § 39, stk. 1 i bekendtgørelse om registrering af køretøjer.

I en leasingaftale har leasingtager opnået varig rådighed over det leasede køretøj, og er derfor også registreret som bruger af køretøjet på registreringsattesten. Leasingtager er ansvarlig for, at det leasede køretøj registreres til henholdsvis firmakørsel eller godskørsel for fremmed regning.

Det følger af godskørselslovens samt godskørselsbekendtgørelsens bestemmelser, at registreringsattesten gælder som anmeldelsesbevis, og at denne eller kopi heraf skal medbringes under kørsel. Hvis attesten er i to dele, er det dog kun Del I, der skal medbringes. Det vil sige, at leasingtager ikke nødvendigvis behøver at medbringe hele registreringsattesten under kørsel.

Kravet om, at registreringsattesten skal medbringes under kørsel fremgik endvidere af den tidligere godskørselsbekendtgørelse. Kravet er således ikke nyt. Det er dog blevet tilføjet, at kravet også omfatter varebiler, der anvendes til firmakørsel.

Yderligere fremgår det af Skatteministeriets køretøjsregistreringslov samt tilhørende bekendtgørelse om registrering af køretøjer, at registreringsattest eller kopi heraf skal medbringes under kørsel.

De af Trafik-, Bygnings- og Boligministeriet fastsatte regler om, at registreringsattest skal medbringes under kørsel er således i overensstemmelse med Skatteministeriets bestemmelser herom. Kravet er således ikke en følge af de nye varebilsregler.

Når den nye registreringsattest er bestilt, må varebilen køre med en kvittering som bevis herfor, indtil den fysiske registreringsattest modtages.

Udlejningsbekendtgørelsens bestemmelser finder anvendelse på erhvervsmæssig udlejning af motorkøretøjer uden fører. Bekendtgørelsen omfatter ikke forhold, hvor der opnås varig rådighed over et motorkøretøj, hvorfor lejer ikke skal registreres som bruger heraf. Såfremt det lejede køretøj anvendes til firmakørsel eller godskørsel for fremmed regning, skal der indgås en lejekontrakt mellem lejer og udlejer, som skal opfylde kravene i udlejningsbekendtgørelsens § 5." Citat slut

 

7.3.2019

Nye varebilskrav pr. 1 juli 2019

(Uddrag fra Færdselsstyrelsens information om den nye bekendtgørelse)

 

Fra den 1. juli 2019 vil varebiler på over 2.000 kg til og med 3.500 kg, som fragter gods med en samlet vægt på over 11 kg pr. stykgods, være omfattet af godskørselsloven. Det indebærer nye krav til både varebilsvognmænd og varebilschauffører.

De nye regler fremgår af tre forskellige bekendtgørelser, som udmønter de nye krav for godskørsel med varebiler. Bekendtgørelserne træder i kraft den 1. november 2018. Visse bestemmelser træder dog først i kraft den 1. januar 2019 og den 1. juli 2019, hvor tilladelsesordningen for varebiler træder i kraft.
 I reglerne skelnes der mellem ’firmakørsel’ og ’godskørsel for fremmed regning’ i varebil.  

Firmakørsel

Varebiler, som anvendes til firmakørsel, skal fra den 1. juli 2019 registreres hos Motorstyrelsen. Firmakørsel er transport af gods, som tilhører den virksomhed, der er registreret som bruger af køretøjet. Der er også tale om firmakørsel, hvis der transporteres gods, som virksomheden lejer, låner, udlåner eller er i besiddelse af med henblik på f.eks. køb, salg eller reparation.

Eksempler på firmakørsel er:
  • Når en tømrer, murer, elektriker mv. transporterer materiale, som skal bruges i virksomheden
  • Når restauranter, caféer, catering, pizzeriaer mv. udbringer mad
  • Når butikker, der sælger varer, selv står for levering til kunden
  • Når virksomheder transporterer gods, som er produceret af virksomheden, til en kunde
  • Når entreprenører transporterer materiale (f.eks. sand og grus), som skal anvendes til at udføre en opgave (f.eks. et vejbyggeri), som entreprenøren selv har påtaget sig.

Godskørsel for fremmed regning
For godskørsel for fremmed regning i varebil indføres der nye tilladelses- og uddannelseskrav til varebilsvognmænd og -chauffører. Varebilsvognmænd skal have en varebilsvognmandsuddannelse samt en varebilstilladelse, mens varebilschauffører skal have et varebilschaufføruddannelsesbevis. 
Godskørsel for fremmed regning er transport af gods, hvor godset ikke tilhører eller er knyttet til den registrerede bruger af køretøjet. 

Find svar på Varebilskrav.dk

Færdselsstyrelsen har oprettet hjemmesiden Varebilskrav.dk. Hjemmesiden beskriver de nye regler og giver svar på de spørgsmål, som varebilsvognmænd og chauffører måtte have i forbindelse med de nye regler - se mere her: https://www.varebilskrav.dk/Firmakoersel-i-varebil
 
Hvad gør jeg?
Kører du alene firmakørsel, som anført ovenfor, kan du selv gå til https://motorregister.skat.dk og log på med NemID.
  • Vælg ”Registrering og Rediger tilladelse” og indtast bilens registreringsnummer eller stelnummer
  • Under ”Dispensationer og tilladelser” tilføjes ”Firmakørsel”
  • Godkend registreringen

Vi hjælper gerne med at bestille en ny registreringsattest - se nedenfor.

 

Kører du godskørsel for fremmed regning  skal du desuden opfylde kravene som gælder for denne type kørsel. Spørg evt. myndighederne om den praktiske håndtering, krav m.v.

Når du udfører 'godskørsel for fremmed regning', skal du først ansøge om en varebilstilladelse på Virk.dk. Efter du har modtaget din varebilstilladelse, skal du foretage to registreringer:

- Registrer den eller de varebiler, som du benytter til godskørsel for fremmed regning. Registreringen skal ske via en nummerplade operatør.

- Registrer din varebilstilladelse til den varebil eller vogntog (varebil med anhænger), som du anvender. Det sker ved at registrere varebilens registreringsnummer via Virk.dk.

Du kører godkørsel for fremmed regning, hvis du transporterer gods mod betaling, hvor godset ikke tilhører eller er knyttet til den registrerede bruger af køretøjet.

Vi hjælper gerne med at bestille en ny registreringsattest - se nedenfor.

 

Ny registreringsattest - omkostninger

Du kan desværre ikke selv bestille en ny registreringsattest når din bil f.eks. er leaset. Det kan kun leasingselskabet der er registreret som ejer af bilen.

Når du har foretaget en om registrering, modtager DEF en kvittering fra SKAT med posten. Ønsker du en ny registreringsattest DEL 1 tilsendt, bedes du kontakte os via mail info@danskerhvervsfinansiering.dk eller telefonisk på +45 6345 6360, så vil vi sørge for det.

Om registreringen til SKAT koster p.t. kr. 100,00 og hertil et gebyr på kr. 150,00 til DEF for håndteringen. Beløbet er pr. bil og det tillægges gældende momssats.

 
Hvorfor skal jeg betale for det?
Finans og Leasing, som er branchens og dermed vores interesseorganisation, er desværre ikke blevet hørt i forbindelse med indførslen af de nye krav. Vi har derfor ikke haft indflydelse på den praktiske håndtering af forløbet. Du må derfor rette henvendelse til myndighederne hvis du har spørgsmål til ordningen.
 
Vi tager forbehold for ændringer i lovgivningen og den praktiske håndtering.
 

03.19

Årsrapport 2018

Totalbanken offentliggør Årsrapporten for 2018 med pæn fremgang. Læs mere her https://www.linkedin.com/feed/update/activity:6506839157640294400/

 

03.19

Transportmessen i Herning 21.-23. marts 2019

Dansk Erhvervsfinansiering besøger naturligvis messen. Mød Eggert Schjelde (6124 0100), Morten Toftbjerg (6124 0107), Carsten Christensen (6124 0106) og Tommy Svendsen (6124 0105). Vi tager altid telefonen og er tilgængelige for et konstruktivt møde og et godt tilbud når det drejer sig om tranport og meget andet.

 

Nyansættelse i DEF

01.19

Den 1. februar har vi ansat Didde Nyrnberg som økonomiassistent. Didde er 32 år og hun bor i Assens med sin mand og barn. Hun har arbejdet som økonomiassistent i 14 år hos virksomhederne Aquila Triventek og senest hos Viemose Driboga. Vi ønsker Didde velkommen i teamet. Se mere her på LinkedIn https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6500630642211061760 

 

01.19

Nyt samarbejde med TRYG Forsikring

Dansk Erhvervsfinansiering har indgået samarbejde med TRYG Forsikring om formidling af forsikringer i forbindelse med leasingfinansiering af landbrugs-, entreprenør-, industri-  og transport udstyr. Kontakt os for et godt tilbud.

 

12.2018

Udnævnelse i DEF

Pr. 1.1.2019 er Rune Limkilde udnævnt til økonomichef med driftansvar for økonomi, administration og IT. Tillykke med det.

 

11.2018

DEF deltog på Agromek 2018 i Herning

Det var som besøgende vi deltog alle 3 dage. Der var mange spændende nyheder som altid, og vi mødte mange eksisterende kunder. Der var også en stemning af "hvad mon fremtiden bringer" efter den vanskelige høst i 2018 og finansieringsinstitutternes reaktion på de vanskelige kår i landbrugsbranchen. DEF er altid villige til at kigge på nye finansieringer, så kontakt os gerne for et besøg af vores branchekendte team.

 

1.11.2018

Perioderegnskab for 3. kvartal 2018

Totalbanken, som ejer Dansk Erhvervsfinansiering, har igen præsenteret et godt periode regnskab.

Se mere her: https://www.totalbanken.dk/media/85065/Pressemeddelelse-20181031-kvartalsrapport-3-kvartal-.pdf

 

09.2018

Gebyrændringer

Vi varsler hermed gebyrændringer pr. 1.11.2018 i hht. Dansk Erhvervsfinansierings almindelige betingelser. Gebyrlisten ses under fanen Info.

 

09.2018

Nyansættelse hos Dansk Erhvervsfinansiering

Den 1. spetember 2018 har DEF ansat Pia Olsen som kundesupporter. Hun kommer fra en stilling som salgskoordinator hos Viking Rubber og har tidligere arbejdet i pengeinstitutter m.v. Vi ønsker Pia velkommen i teamet.

 

08.2018

IAA Nutzfahrzeuge - Transportmesse i Hannover 2018

Vi deltager naturligvis med hele salgsstyrken i dagene den 20-21. september. Mød transporteksperterne Eggert Schjelde, Morten Toftbjerg, Carsten Christensen og Tommy Svendsen

https://www.iaa.de/

 

07.2018

Udstyr til salg/leasing

På vores hjemmeside er der kommet et nyt afsnit med udstyr til salg eller leasing. Måske er der udstyr som du kan bruge til en fornuftig leasingafgift.

 

Vi søger ny medarbejder - økonomiassistent/kundesupporter

Vi har tralvt og søger derfor en ny medarbejder som kan hjælpe vores økonomi- og administrationsafdeling. Se hele opslaget under Info - Job og karriere

http://www.danskerhvervsfinansiering.dk/job-karriere/

Kontakt gerne Tommy Svendsen - tlf. 6124 0105 for yderligere informationer.

 

Stillingen er besat

 

Vestfyn Trækker - Transportmessen i Ejby på Fyn

Dansk Erhvervsfinansiering deltager den 25.-27. maj 2018 som besøgende med konsulenterne Morten Toftbjerg tlf. 6124 0107, Eggert Schjelde tlf. 6124 0100, Carsten Christensen tlf. 6124 0106 og Tommy Svendsen tlf. 6124 0105.

 

Messe for industrimaskiner Masentia Machining #28 den 20.-22. marts 2018 i Odense

Dansk ErhvervsFinansiering besøger messen den 21. marts. Kontakt gerne Morten Toftbjerg på telefon nr. +45 6124 0107 eller Tommy Svendsen på telefon nr. +45 6124 0105.

 

Busmessen i Billund 16.-17 marts 2018

Mød Dansk ErhvervsFinansiering på messen. Eggert schjelde besøger messen og han kan træffes på telefon nr. +45 6124 0100

 

NYT samarbejde om forsikringer

Dansk ErhvervsFinansiering A/S og CODAN indgår nyt samarbejde pr. 1. januar 2018 om formidling af forsikringer i forbindelse med finansiering af entreprenør- og landbrugsudstyr samt maskiner til industrien. Det betyder at din virksomhed kan få hele pakken med finansiering og forsikring i én ydelse om måneden. Kontakt os for et møde, hvis du er interesseret i at høre mere om vores løsninger på tlf. 6345 6360 - brug evt. vores kontaktkort på vores hjemmeside.

 

Vi deltager på Agritechnica 2017 i Hannover den 14. og 15. November 2017

Mød os personligt i hallerne.... Vi deltager med Carsten Christensen tlf. 6124-0106, Morten Toftbjerg tlf. 6124-0107 og Tommy Svendsen tlf. 6124-0105.

Lad os få en god snak om mulighederne for finansiering af dit nye landbrugsudstyr

 

Vi deltager på Transportmessen i Padborg den 19. - 20.

maj 2017.

Mød konsulenterne fra Dansk ErhvervsFinansiering på messen.. få en god snak og måske en leasingfinansiering?!

Vi har ikke en stand, men vil være til stede.

 

 Vi deltager på "Transportmesse 2017"

 

Kundecheferne fra Dansk Erhvervsfinansiering deltager på transportmessen. Vi har valgt ikke at have en fast stand, men vi er klar ved telefonerne og vi suger alle nyhederne til os, så vi kan rådgive dig bedst muligt.

Indtrykket er at der er stor interesse og mange besøgende i år. Det tyder godt for fremtiden og vi er klar til at hjælpe.

 

Ring gerne til os på 6345 6360

 

Nyansættelse - marts 2017

 

Dansk Erhvervsfinansiering ansætter ny administrativ medarbejder

 

Controller Rune Limkilde er ansat pr. 1. marts 2017. Rune er 35 år, bosat i Odense med kæreste og et barn. Oprindelig uddannet i pengeinstitut i Odense som bankassistent og senere 6 år som erhvervsrådgiver i en stor dansk bank. De seneste 4 år har Rune været administrativ leder og direktør i et mindre cykelimportfirma, hvor han har stået for al administration, økonomi og opbygning af hjemmesider. Rune skal være ansvarlig for al økonomi og IT og han vil også deltage i den daglige admnistration. Vi glæder os til at gøre brug af Runes evner

 

Nyansættelser - November 2016

 

Dansk erhvervsFinanssiering A/S ansætter to nye kundechefer

 

Kundechef Carsten Christensen er ansat pr. 1. november 2016. Carsten er 48 år, bosat i Hinnerup, gift og han har 3 voksne børn. Oprindelig uddannet landbrugsmekaniker hos Löwener A/S i Hadsten. Han fortsætter samme sted som salgskonsulent og distrikchef indtil han i 2007 træder ind i leasingbranchen som kundechef hos Finans Nord A/S. Finans Nords aktiviteter overtages af Jyske Finans i 2011, hvor Carsten fortsætter. I 2013 ansættes han i Nykredit Leasing A/S, hvor han nu forlader sit job.

Carsten har stor ekspertise på landbrugs- og entreprenør materiel, men kan også finansiere øvrige aktiver. Han får base på hjemmekontor i Hinnerup og vil primært køre i det Midt- og Østjyske, hvor han har mange kontakter.

 

Kundechef Morten Toftbjerg er ansat pr. 1. december 2016. Han er 53 år, gift og han har to voksne døtre. Han er bosiddende i Aarup, så han vil være at finde her på kontoret, når han ikke er på landevejene for at besøge kunder. Morten kommer oprindelig fra Århus, er uddannet sælger indenfor maskiner og busser, hvorefter han blev projektchef for Transportmessen i Herning. I forbindelse med flytningen fra Århus til Aarup bliver han i 2006 ansat i leasingbranchen. Først hos Finans Nord A/S, som senere overtages af Jyske Finans. Her har han været ansat indtil i år. For kort tid siden blev han ansat som Account Manager hos Scanenergi A/S i Ikast, men dem forlader han allerede nu, for at vende tilbage til leasingbranchen. Morten har stor ekspertise indefor transportsegmentet, men også entreprenør og industrimaskiner.

Morten vil primært køre i det Fynske- og Jydske, hvor han har mange kontakter.

 

Dansk ErhvervsFinansiering er glad for at kunne opgradere salgsstyrken med to kendte og meget erfarne profiler.

 

Tommy Svendsen

Direktør

 

  

Trans Inform - Oktober 2016

Fynsk aktør udvider pakken

Dansk ErhvervsFinansiering A/S leverer nu pengene til alle former for transportmateriel.

Af Claus Warncke

- Vi er meget tilgængelige, møder kunderne ved køkkenbordet og leverer også specialløsninger, så vi så vidt muligt skræddersyr løsninger, der sender kunderne ud at køre.

Sådan lyder det blandt andet fra Tommy Svendsen, der netop er tiltrådt som ny direktør for leasingselskabet Dansk ErhvervsFinansiering A/S. Selskabet er et 100 procent ejet datterselskab under Totalbanken A/S – begge med hovedsæde i Aarup – få kilometer vest for Odense.

Flere ansatte

Dansk ErhvervsFinansiering blev oprindeligt grundlagt af syv banker i 2006. Efter finanskrisen er kursen nu sat efter ny vækst, der også betyder, at selskabet får brug for flere kompetente medarbejdere i den kommende tid.

- Fra 2013, hvor Totalbanken overtog selskabet 100%, blev der satset på finansiering af varebiler, men  nu leverer vi finansiering til alle former for materiel  herunder lastbiler, trailere, kraner, varebiler, busser samt entreprenør-, landbrugs- og industrimaskiner og andet relateret udstyr, fortsætter Tommy Svendsen.

Målet hos Dansk ErhvervsFinansiering er således at ”fire-fem doble selskabets aktuelle balance” i løbet af en kortere årrække.

Ser på samlet situation

- Vi ser på kundens samlede situation, når vi leverer finansiering til nyt materiel. Vi leverer altså løsninger, så tingene hænger sammen – uanset om det handler om leasing, lån eller købekontrakter, tilføjer direktør Tommy Svendsen.

Han har 36 års erfaring indenfor den finansielle branche, heraf de seneste 30 år i leasingbranchen, blandt andet hos  Finans Nord.

DET SIGER VORES KUNDER

”Med Dansk ErhvervsFinansiering har vi god sparring og hurtig afklaring i forbindelse med nye investeringer. Det betyder, at vi har et godt overblik og kan træffe de rigtige beslutninger ”- udtaler direktør Morten Nielsen fra Lonico ApS

"For os er det gensidige personlige kendskab til hinanden vigtigt, da det letter samarbejdet og får processen til at gå smidigt, når investeringerne skal gennemføres.”

Ring til os på
+45 63 45 63 60

Mandag-torsdag kl. 8.15 - 16.15

Fredag kl. 8.15 - 15.00

Vi er medlem af:

Finans og Leasing

Interesseorganisation for danske
finansieringsselskaber